ALGEMEEN


PRIVACYBELEID


 1. Kentino International doet er alles aan om uw privacy te beschermen en te respecteren. Wij zijn de gegevensbeheerder en zullen uw persoonlijke gegevens verwerken in overeenstemming met de Data Protection Act 1998, zoals gewijzigd of vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016 en alle nationale wetten die betrekking hebben op de verwerking van persoonlijke gegevens (“wetgeving inzake gegevensbescherming").
 2. Lees het volgende zorgvuldig door om onze standpunten en praktijken met betrekking tot uw gegevens te begrijpen en hoe we deze zullen behandelen.
 3. Dit beleid is van toepassing op informatie die we kunnen verzamelen over:
  • Bezoekers van onze website
  • Klanten
  • Introducties
  • Leveranciers


BEZOEKERS VAN ONZE WEBSITE


We kunnen persoonlijke gegevens over u verzamelen en verwerken in de volgende omstandigheden:


 1. wanneer u de online contactformulieren op onze website invult en ons uw naam, adres, e-mailadres, contactnummer en in sommige gevallen een CV-document verstrekt;
 2. wanneer u ons informatie verstrekt wanneer u een probleem met onze site meldt, een klacht indient, een vraag stelt of om een ​​andere reden contact met ons opneemt. Als u contact met ons opneemt, kunnen wij die correspondentie vastleggen;
 3. wanneer u onze Site bezoekt, kunnen we details bewaren zoals verkeersgegevens, locatiegegevens, weblogs en andere communicatiegegevens, en de bronnen waartoe u toegang krijgt (zie sectie Cookies hieronder); En
 4. wanneer u uw informatie aan ons bekendmaakt, of wij op een andere manier informatie van u verzamelen via onze Site.
 5. we kunnen ook op de volgende manieren gegevens verzamelen:


IP-adres


 1. We kunnen informatie over uw apparaat verzamelen, inclusief, indien beschikbaar, uw Internet Protocol-adres, om redenen van bescherming tegen fraude. We kunnen ook informatie verzamelen over het besturingssysteem en het browsertype van uw apparaat, voor systeembeheer en om geaggregeerde informatie aan onze adverteerders te rapporteren. Dit zijn statistische gegevens over de browse-acties en -patronen van onze gebruikers, en deze identificeren geen individuele personen.


Cookies


 1. Onze site maakt gebruik van cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers van onze site. Dit helpt ons om u een goede ervaring te bieden wanneer u onze site bezoekt en stelt ons ook in staat onze site te verbeteren. Voor gedetailleerde informatie over de cookies die we gebruiken en de doeleinden waarvoor we ze gebruiken, zie ons Cookiebeleid
 2. we kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken voor onze legitieme belangen om:
 3. u informatie of diensten te verstrekken die u bij ons hebt aangevraagd;
 4. reageren op een vraag die is ingediend via onze online contactformulieren;
 5. u toestaan ​​deel te nemen aan interactieve functies van onze Site, wanneer u daarvoor kiest;
 6. ervoor zorgen dat de inhoud van onze Site op de meest effectieve manier voor u en uw apparaat wordt gepresenteerd;
 7. onze site en diensten verbeteren;
 8. het verwerken en afhandelen van eventuele klachten of vragen van u; En


contact met u op te nemen voor marketingdoeleinden als u zich hiervoor heeft aangemeld (zie sectie 'BEKENDMAKING VAN UW GEGEVENS AAN DERDEN' voor meer informatie).


Website links


Onze site kan van tijd tot tijd links bevatten naar en van de websites van derden. Houd er rekening mee dat als u een link naar een van deze websites volgt, dergelijke websites andere voorwaarden zullen toepassen op de verzameling en privacy van uw persoonlijke gegevens en dat wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor dit beleid. Controleer dit voordat u uw gegevens naar deze websites verzendt.


KLANTEN


 1. Om diensten aan klanten te kunnen verlenen, verzamelen wij gegevens zoals naam, adres, e-mailadres, contactnummer, geboortedatum, burgerservicenummer en financiële informatie. Wij kunnen ook gegevens ontvangen over kredietcontroles die u heeft uitgevoerd en die u aan ons heeft verstrekt.
 2. Wij delen persoonlijke klantgegevens met onze medewerkers om onze relatie met u te beheren.
 3. wij zullen uw verstrekte persoonsgegevens gebruiken om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomsten die wij met onze Klanten aangaan.
 4. we zullen persoonlijke gegevens van klanten gebruiken voor onze legitieme belangen, waaronder:
 5. met uw toestemming, marketing van onze andere producten en diensten per post en e-mail; En
 6. met uw toestemming uw gevoelige persoonsgegevens verkrijgen van derden, waaronder uw gezondheid, etnische afkomst, of strafrechtelijke vervolging van derden zoals werkgevers en kredietinformatiebureaus, fraudepreventiebureaus en andere soortgelijke organisaties.
 7. wij zullen geen persoonlijke gegevens van klanten overdragen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER").


LEVERANCIERS


We verzamelen gegevens zoals contactnamen, adres, e-mailadres en telefoonnummer om contact met u op te nemen over goederen en/of diensten die we bij u hebben besteld, om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen en om verdere bestellingen te plaatsen. We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met onze medewerkers om onze relatie met u te beheren en we zullen uw persoonlijke gegevens bewaren zolang we uw goederen en/of diensten nodig hebben, met een maximum van zes jaar vanaf de datum van ons laatste contact met u . Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet buiten de EER overdragen.


MARKETING


We kunnen persoonlijke gegevens van klanten gebruiken om u details te verstrekken over onze herinneringen vóór het einde van uw producttermijn, contact op te nemen voor offertes/overeenkomsten in principes, up-to-date marktinzicht, op maat gemaakte evenementen, publicaties en om informatie te verkrijgen over onze andere die we denk dat het interessant kan zijn.


 1. U heeft op elk moment het recht om u af te melden voor het ontvangen van de gedetailleerde informatie. Om u af te melden voor het ontvangen van dergelijke informatie kunt u:
 2.  selecteer het relevante vakje in het formulier waarop wij uw gegevens verzamelen; –
 3. door op de afmeldknop te klikken die in dergelijke ontvangen communicatie staat
 4. Als u zich heeft aangemeld voor het ontvangen van marketingcorrespondentie van ons, bewaren wij uw persoonsgegevens vanaf het moment dat u zich heeft aangemeld voor het ontvangen van marketinginformatie van ons of totdat u zich afmeldt voor het ontvangen van dergelijke correspondentie van ons (afhankelijk van wat zich eerder voordoet).


RECHTSGRONDSLAG VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS


 1. In overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming zijn wij verplicht u op de hoogte te stellen van de wettelijke basis waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. Wij verwerken uw persoonsgegevens om de volgende redenen:
 2.  voor de uitvoering van een overeenkomst die wij met u aangaan;
 3. waar dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen; En
 4. voor onze legitieme belangen (zoals beschreven in dit beleid).
 5. we zullen uw persoonlijke gegevens, inclusief persoonlijke gevoelige gegevens, ook verwerken als we uw uitdrukkelijke toestemming hebben verkregen.


OPENBAARMAKING VAN UW GEGEVENS AAN DERDEN


 1. Naast de derden die eerder in dit beleid zijn genoemd, kunnen we uw persoonlijke gegevens aan derden bekendmaken voor de volgende legitieme zakelijke doeleinden:
 2.  medewerkers om de dienstverlening aan u te vergemakkelijken;
 3. IT-softwareleveranciers die onze website hosten en namens ons gegevens opslaan; En
 4. aan een potentiële koper van een deel of al onze bedrijfsactiviteiten of activa, in welk geval persoonlijke gegevens, waaronder Uw Gegevens, ook een van de overgedragen activa zullen zijn.
 5. We kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan de politie, regelgevende instanties, juridische adviseurs of soortgelijke derde partijen als we wettelijk verplicht zijn uw persoonlijke gegevens openbaar te maken of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of om onze wetten af ​​te dwingen of toe te passen. overeenkomsten; of om onze rechten, eigendommen of veiligheid van onze klanten of anderen te beschermen. Dit omvat het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties met het oog op fraudebescherming en vermindering van het kredietrisico.
 6. Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming aan andere organisaties verkopen of verspreiden.


GRENSOVERSCHRIJDENDE GEGEVENSOVERDRACHT


Wij dragen geen persoonlijke gegevens over buiten de EER. Waar dit in de toekomst nodig is, zullen we ervoor zorgen dat er waarborgen zijn zodat dergelijke overdrachten voldoen aan de wetgeving inzake gegevensbescherming.


DATAVEILIGHEID


 1. Informatie die u ons verstrekt, wordt gedeeld op onze beveiligde servers. We hebben passende fysieke, technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om uw gegevens te beveiligen tegen onopzettelijk verlies en ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging of openbaarmaking. Bovendien beperken we de toegang tot persoonlijke gegevens tot die werknemers, agenten, contractanten en andere derde partijen die een legitieme zakelijke behoefte hebben aan dergelijke toegang.
 2.  Wanneer wij u een wachtwoord hebben gegeven (of u dit heeft gekozen) waarmee u toegang krijgt tot bepaalde delen van onze Site, bent u verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dit wachtwoord. Wij vragen u om met niemand een wachtwoord te delen.
 3. Helaas is de overdracht van informatie via internet niet volledig veilig. Hoewel we ons best zullen doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van uw informatie die naar onze Site wordt verzonden niet garanderen; elke overdracht is op eigen risico.


TOEGANG TOT, UPDATEN, VERWIJDEREN EN BEPERKEN VAN HET GEBRUIK VAN UW GEGEVENS


 1. Het is belangrijk dat de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren juist en actueel zijn. Houd ons op de hoogte als de persoonsgegevens die wij over u bewaren veranderen.
 2. De wetgeving inzake gegevensbescherming geeft u bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. U heeft het recht om onder bepaalde omstandigheden bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken voor zover u deze heeft verstrekt.
 3. Daarnaast kunt u ons vragen het volgende te doen:
 4. uw persoonlijke gegevens bij te werken of te wijzigen als u van mening bent dat deze onjuist zijn;
 5. uw persoonsgegevens volledig uit onze database verwijderen;
 6. u kopieën te sturen van uw persoonsgegevens in een veelgebruikt formaat en uw gegevens over te dragen aan een andere entiteit waar u deze aan ons heeft verstrekt, en wij deze elektronisch verwerken met uw toestemming of waar nodig voor de uitvoering van een contract;
 7.  het gebruik van uw persoonlijke gegevens beperken; En
 8. u toegang te verlenen tot de over u bewaarde informatie en ervoor te zorgen dat deze in een begrijpelijke vorm wordt verstrekt.
 9. We kunnen specifieke informatie van u vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen. De wetgeving inzake gegevensbescherming kan ons toestaan ​​of verplichten om te weigeren u toegang te verlenen tot sommige of alle persoonlijke gegevens die wij over u bewaren of om te voldoen aan verzoeken die zijn gedaan in overeenstemming met uw hierboven genoemde rechten. Als we u geen toegang kunnen geven tot uw persoonlijke gegevens, of een ander verzoek dat we ontvangen kunnen verwerken, zullen we u op de hoogte stellen van de redenen daarvoor, met inachtneming van eventuele wettelijke of regelgevende beperkingen.
 10. Stuur eventuele verzoeken met betrekking tot het bovenstaande naar ons op [e-mail beveiligd] met vermelding van uw naam en de actie die u door ons wilt laten uitvoeren. Houd er rekening mee dat wij ons met betrekking tot verzoeken om toegang tot persoonlijke gegevens het recht voorbehouden om een ​​redelijke vergoeding in rekening te brengen om aan uw verzoek te voldoen.


RECHT OM TOESTEMMING IN TE TREKKEN


Wanneer u uw toestemming heeft gegeven voor het verzamelen, verwerken en overdragen van uw persoonlijke gegevens, kunt u deze toestemming op elk gewenst moment intrekken. Dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van gegevensverwerking op basis van toestemming voordat deze wordt ingetrokken. Om uw toestemming in te trekken kunt u contact met ons opnemen via [e-mail beveiligd]  of bel ons op +421918724341


WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACYBELEID


We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid op elk moment bij te werken, en alle wijzigingen die we in ons privacybeleid aanbrengen, zullen op deze pagina worden geplaatst. Wij zullen u op de hoogte stellen als er wijzigingen in dit beleid plaatsvinden die een wezenlijke invloed hebben op de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, opslaan of verwerken. Als we uw eerder verzamelde persoonlijke gegevens willen gebruiken voor andere doeleinden dan de doeleinden waarover we u op het moment van verzamelen hebben geïnformeerd, zullen we u hiervan op de hoogte stellen en, indien vereist door de wet, uw toestemming vragen voordat we uw persoonlijke gegevens gebruiken voor een nieuw of niet-gerelateerd doel. We kunnen uw persoonsgegevens verwerken zonder uw medeweten of toestemming indien vereist door toepasselijke wet- of regelgeving.